STATUT

                 Andrychowskie Stowarzyszenie Twórców Kultury „ASTeK”

                                                               STATUT

                                                          ROZDZIAŁ I
                                                      Postanowienia ogólne
                                                                 §.1
 Stowarzyszenie o nazwie Andrychowskie Stowarzyszenie Twórców Kultury  „ASTeK”
zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem grupującym osoby zainteresowane propagowaniem szeroko rozumianej kultury i sztuki poprzez: wyszukiwanie młodych talentów, patronowanie wszystkim rodzimym artystom, prezentowanie lokalnego dorobku artystycznego zarówno u siebie, w kraju i poza jego granicami.
                                                                  §.2
              Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą obywateli polskich oraz cudzoziemców mających pełną zdolność do czynności prawnych w świetle przepisów obowiązujących na terenie Polski z zastrzeżeniem §.15 ust.2 bez względu na miejsce zamieszkania.
                                                                  §.3
              Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto i gmina Andrychów.

                                                                  §.4
              Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20 poz.104 ze zm.)    oraz zgodnie z  niniejszym Statutem i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Nazwa Stowarzyszenia jest prawem zastrzeżona.                                                                               
                                                                
                                                                  § .5
1.  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
                                                                   §.6
              Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu i celu działania.
                                                                   §.7
              Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

                                                                   §.8
              Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
                                                                   §.9
            1.Stowarzyszenie może tworzyć oddziały terenowe. Oddziały terenowe jako jednostki wewnętrzne Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej.

            2.Oddziały terenowe powołuje Zarząd Stowarzyszenia na mocy stosownej uchwały.

            3.Oddziałem terenowym kieruje „Kierownik” powołany na mocy uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia. Kierownik podlega bezpośrednio Zarządowi Stowarzyszenia. 
                             
                                                                   §.10
         1.Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, a w przypadku wystarczającej ilości środków na pokrycie kosztów działań także nieodpłatną działalność.
        2.  Dochód z działalności jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.                  
         3. Większość koniecznych prac w Stowarzyszeniu opiera się na społecznej pracy członków.

                                                            ROZDZIAŁ II
                            Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji                                      
                                                               §.11
          Celem Stowarzyszenia jest;
1.    działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
2. promowanie lokalnych twórców kultury i sztuki
3. podniesienie znaczenia regionalnej kultury i sztuki
4. wyszukiwanie młodych talentów
5. objęcie patronatu nad artystycznie uzdolnioną młodzieżą
6. integrację artystów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi
7. promowanie dorobku kulturalnego Gmin Beskidu Małego i okolic w kraju i za granicą
8. współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych
9. organizowanie terapii przez sztukę
10. upowszechnianie kultury , sztuki, propagowanie alternatywnych form spedzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych oraz edukacja i wychowanie ora wdrażanie do partycypacji
11.   działalność na rzecz grup marginalizowanych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym także mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.
12.  Przeciwdziałanie patologiom w tym alkoholizmowi, narkomanii, przemoc
13.   Promocja zdrowego stylu zycia, kultury fizycznej i sportu.
14.  działalność proekologiczna, upowszechnianie ekologicznych i zdrowych upraw i technologii produkcji w rolnictwie
15.      działanie na rzecz  zrównowazonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich.
16. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego
 17. promocja i organizacja wolontariatu.
 18.   działania na rzecz integracji europejskiej  i rozwijanie kontaktów międzynarodowych.

                                                               §.12
          Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.    prowadzenie warsztatów twórczych i działań kulturalnych
2.    prowadzenie działalności szkoleniowej i konsultacyjnej
3.    organizowanie koncertów, wystaw, pokazów, dyskusji, seminariów, wykładów itp.
4.    organizowanie warsztatów muzycznych, plenerów malarsko-rzeźbiarskich i               fotograficznych, poetyckich, literackich, aktorskich i in.
5.    angażowanie młodzieży andrychowszczyzny i okolic w realizację różnorodnych projektów kulturalnych
6.    organizowanie wszelkiego rodzaju spotkań i festiwali muzycznych
7.    tworzenie lokalnego kalendarza imprez kulturalnych
8.    ścisłą współpracę za szkołami wszystkich typów w realizacji celów statutowych
9.    prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia przez aktywność     kulturalną, rekreacyjną, towarzyską
10.  współpracę i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia
11.  doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną dla wszystkich zainteresowanych    propagowaniem i realizowaniem celów statutowych Stowarzyszeniach
12.  współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany         doświadczeń dotyczących kultury masowej
13.  dokumentowanie bieżących wydarzeń kulturalnych
14.  wyszukiwanie osób i instytucji wspierających finansowo działalność statutową         Stowarzyszeniach
15.  organizowanie warsztatów artystycznych
16. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji, 
17   wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia, 
18.   fundowanie stypendiów 
19.   współpracę z organami władzy publicznej, kościołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu, 
20.  realizację zleconych zadań publicznych, w ramach zadań statutowych  Stowarzyszenia 
21.  prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności alkoholizmu i narkomanii, 
22.  promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja programów i projektów autorskich ukierunkowanych na dzieci i młodzież, 
23.  organizowanie programów służących poprawie warunków życia i zdrowia, wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, oraz dotyczących form spędzania wolnego czasu, ,
24.promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja programów związanych z ideą wolontariatu, 
25.finansowanie i rzeczowe wspieranie działań innych podmiotów prawnych i fizycznych, o ile te działania mieszczą się w celu Stowarzyszenia

                                                         ROZDZIAŁ III
                                  Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

                                                                §.13
           Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
           Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

                                                                §.14
          W skład Stowarzyszenia wchodzą członkowie: zwyczajni, wspierający i honorowi.

                                                                


                                                                §.15
                1.     Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który przedstawi opinie co najmniej 1 członka Stowarzyszenia i złoży deklaracje członkowską
                2.     Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych po wypełnieniu postanowień w ust.1
                3.     Składka członkowska małoletnich, o których mowa w ust.2  wynosi 50% składki członkowskiej ustalonej dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W ich imieniu zgodę na opłacanie składek winien wyrazić pisemnie ich opiekun ustawowych

                                                                §.16
                1.     Honorowym członkiem Stowarzyszenia może być każdy, kto aktywnie działa na rzecz Stowarzyszenia. Za swoją działalność, postawę i pracę może być wyróżniony: medalem, dyplomem oraz wpisem do Złotej Księgi Stowarzyszenia
                2.     Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 3 członków
                3.     Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia
                4.     Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich

                                                                §.17
            Członkostwa Stowarzyszenia nabiera się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały
                                                            
                                                               §.18
                1.     Osoby prawne mogą zostać członkiem wspierającym poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę
                2.     Ustanie członkostwa następuje w trybie określonym w ust.1
    Formę i rodzaj wsparcia dla Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają indywidualnie z           Zarządem Stowarzyszenia.
              Członkowie wspierający posiadają, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, wszystkie prawa członka Stowarzyszenia. Mogą  brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
     Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
                                                                §19
            1.Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia
            2. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia
            3.Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia
            4.Regularnie opłacać składki, z wyjątkiem postanowień w § 16 ust 4.
                                                                §20
          Członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia a w szczególności:
       1.  Przysługuje im bierne i czynne prawo wyborcze z wyjątkiem postanowień zawartych w §.15 ust.2, §.18 ust.4
       2.  Mogą wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszeniach
       3.  Korzystać z lokali udostępnionych dla Stowarzyszenia
       4.  Posiadać legitymacje i odznakę Stowarzyszenia
       5.  Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności
       6.  Korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa, szkoleń , prelekcji i imprez kulturalnych, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swoich członków
       7.  Korzystać z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie
                                                                          §21
Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje przez:
    1.     Rezygnacje pisemną złożoną na ręce Zarządu Stowarzyszenia
    2.     Utratę osobowości prawnej przez osobę prawną
    3.     Na skutek śmierci członka
    4.     Wykluczenie przez Zarząd z następujących powodów:
a)za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia
b)za nieusprawiedliwioną nieobecność w zebraniach i pracach Stowarzyszenia
c)za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy kolejne okresy po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty pozostającym bez odpowiedzi
d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych  literami b i c
e) za utratę praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu

                                                          §22
 Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa  zainteresowanym przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków, które powinno być złożone  minimum na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.


                                                  ROZDZIAŁ  IV
                                            Władze Stowarzyszenia
                                                           §23
Władzami Stowarzyszenia są:
    1.     Walne Zgromadzenie Członków
    2.     Zarząd
    3.     Komisja Rewizyjna


§24
                 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lat
                2.  Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w jawnym głosowaniu zwykłą większością   głosów.
                

§25
              1.  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności co najmniej polowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§26
    1.     Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków
    2.     Walne Zgromadzenie Członków może być Zwyczajne i Nadzwyczajne

    a)     Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy, powiadamiając o jego terminie miejscu i porządku  obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 1 dni przed terminem rozpoczęcia obrad
    b)     Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbywać w każdym czasie w zależności od potrzeb i zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej albo pisemny uzasadniony wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
    1.     W Walnym Zgromadzeniu Członków  winna uczestniczyć  co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który wyznacza się o godzinę później tego samego dnia- może ono obradować bez względu na liczbę uczestników
    2.     W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście
    3.     Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy  :
a)Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia
b)Uchwalania regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
c)Rozpatrywanie i zatwierdzanie  rocznych sprawozdań Zarządu,Komisji Rewizyjnej.
d) Udzielanie Zarządowi absolutoriom na wniosek Komisji Rewizyjnej
e)wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
f) uchwalanie zmian Statutu
g) Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji o podobnym celu działania
h)Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia
i) Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia i innych osób fizycznych i prawnych na działalność Stowarzyszenia
j)Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia
k)Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej  pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków
l)Uchwalanie i Zatwierdzanie budżetu
ł) Udzielanie pełnomocnictwa Zarządowi w sprawie podejmowania działań w zakresie nabywania, zbywania lub obciążania majątku Stowarzyszenia

    1.     Zmiana Statutu, odwołania Prezesa, pozostałych członków Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie w drugim terminie wymóg połowy członków nie obowiązuje
    2.     Każdemu członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos

  §27
    1.     Zarząd Stowarzyszenia  składa się z 4-8 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie
    2.     Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa,Sekretarza, Skarbnika oraz Członków Zarządu.
    3.     Prezes powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 5 – letnią kadencje.
    4.     Pozostali członkowie Zarządu wybierani są po wyborze Prezesa
    5.     Posiedzenia zarządu odbywają się nie rzadziej jak raz na 3 miesiące
    6.     Do kompetencji Zarządu należy:
    a)     przyjmowanie nowych członków stowarzyszenia wydawanie legitymacji członkowskich, podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa
    b)     wyróżnianie członów Stowarzyszenia i osób niezrzeszonych honorowymi odznakami i dyplomami
    c)     kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, reprezentowanie go na zewnątrz oraz działaniem w jego imieniu
    d)     zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
    e)     Ustalenie wysokości składek członkowskich i sposobów ich wpłacania
    f)      Wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
    g)     Sporządzanie planów dotyczących pracy Zarządu, budżetu  i realizacji celów Stowarzyszenia
    h)     Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
    i)      Podejmowanie uchwal o nabyciu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia w ramach udzielonego przez Walne Zgromadzenie pełnomocnictwa
    j)      tworzenie oddziałów terenowych Stowarzyszenia, ustalanie programów i regulaminów ich działania oraz powoływanie koordynatorów


§28
          1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych na Walnym Zgromadzeniu                           tzn.        Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członka Komisji.
          
          2. Do Kompetencji Komisji Rewizyjnej należy;
              a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia
              b) kontrola minimum raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia oraz                stanu   majątku  i sposobu zarządzania tym majątkiem
              c) kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego        zgromadzenia
              d) przedkładanie wniosków w sprawie: wykonania budżetu, udzielania absolutoriom Zarządowi i innych w razie potrzeby
              e) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia
              f) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe  
                  Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami

§29
                W razie zmniejszenia się składu osobowego  władz Stowarzyszenia wymienionych w §23    ust.2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich może nastąpić w drodze kooptacji.
                 Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu którego skład uległ zmniejszeniu
               W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu
               

Rozdział V
§30
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

     1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów    
         dochodów z odpłatnej działalności Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
     2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd
     3. Do reprezentowania Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań majątkowych i zawierania umów    
        w jego imieniu oraz udzielania pełnomocnictwa do tych czynności uprawniony jest dwóch 
        członków Zarządu jednocześnie.
     4. Wszelkie środki Zarządu poza minimalnym pogotowiem kasowym, mogą być 
         przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.
     5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§32
    1.     Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w prawie.
    2.     Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia
    3.     Jeżeli uchwała, o której mowa w ust.2, nie stanowi inaczej, likwidatorami są Skarbnik i Sekretarz Stowarzyszenia.

§33

              W sprawach nieregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy             Prawa o  stowarzyszeniach.
             
                           

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz