środa, 23 stycznia 2013

„Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa” edycja 2013


AKTUALIZACJA :  "W związku z wyczerpaniem w pierwszym naborze środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu „Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa”, Zarząd Województwa Małopolskiego odwołał II nabór zgłoszeń do Programu, który w Regulaminie został określony w dniach 15 maja - 31 maja 2013 r. " CZYTAMY NA stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

 
Program „Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa” edycja 2013

Rozpoczął się nabór do Programu „Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa” edycja 2013.
Program realizowany jest poprzez zakup usług promocyjnych, polegających na promocji marki „Małopolska” w ramach przedsięwzięć organizowanych na terenie Województwa Małopolskiego, w kraju lub poza jego granicami. Regulamin Programu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. II nabór wniosków  będzie odbywał się w terminie od 15 maja do 31 maja 2013 r. i obejmować będzie przedsięwzięcia realizowane w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2013 r.
Mamy dużo czasu, żeby napisać interesujący projekt (projekty) z zakresu jednego z czterech obszarów:

1. Małopolska tradycyjna – promująca inicjatywy wzmacniające tożsamość regionalną, inicjatywy promujące lokalne tradycje, dziedzictwo kulturowe Regionu, małopolskie święta i zwyczaje;
2. Małopolska kreatywna – promująca niestandardowe pomysły na promocję Regionu;
3. Małopolska społecznie – promująca inicjatywy obywatelskie i postawy patriotyczne;
4. Małopolska pełna smaku – promująca inicjatywy wspierające markę „Małopolski Smak”. 


Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z regulaminem, warunkami, wymaganymi dokumentami....

(R.P)

Wnioski

Dzisiaj członkowie stowarzyszenia ASTeK w odpowiedzi na OTWARTY KONKURS OFERT
NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ANDRYCHÓW
W ROKU 2013 ogłoszony przez Burmistrza Miasta Andrychów złożyli siedem wniosków.

Na wsparcie zadań z zakresu:
1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  • Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów,
  • Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów  
 złożono jeden wniosek .

2.  Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
  • Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów.
złożono dwa wnioski.

3.  Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  • Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę 
złożono cztery wnioski .

Złożone oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Andrychowa w terminie do dnia 30 stycznia 2013 r. Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Andrychowa zaopiniuje złożone oferty.
Czekamy z niecierpliwością na wyniki konkursu.
AKTUALIZACJA :  Niestety z przyczyn formalnych nasze wnioski nie przeszły pierwszego etapu Konkursu. Kolejne wnioski będziemy składać w drugiej turze konkursu.
(R.P)

piątek, 18 stycznia 2013

Ferie w BaszcieCzłonkowie Stowarzyszenia ASTeK, Klubokawiarnia Baszta   i wolontariusze serdecznie zapraszają na akcję organizowaną w LABORATORIUM BASZCIE  w najbliższych dniach .
(R.P)

Otwart konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinie kultury w 2013 r. .Drodzy członkowie stowarzyszenia informujemy, iż dnia  18 stycznia 2013 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinach: kultury, kultury fizycznej oraz turystyki w 2013 r.
Z ogłoszeniami zawierającymi regulaminy niniejszych konkursów zapoznać można się klikając na poniższy link:

http://powiat.wadowice.pl/Ogloszenia,-komunikaty-137.html

Termin składania ofert w każdym z konkursów upływa 8 lutego 2013 r. o godzinie 15:30.

Do dnia 3.02.2013 prosimy o zgłaszanie swoim propozycji projektów na adres stowarzyszenie.astek@gmail.com.

Służymy pomocą i rada w wypełnianiu wniosków.
  (R.P)

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Andrychów w 2013 rokuWszystkich członków stowarzyszenia informujemy iż  dnia 02.01.2013 r. został ogłoszony
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Andrychów w 2013 roku.
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania własnych pomysłów na  działanie na adres stowarzyszenie.astek@gmail.com
 Służymy wsparciem i pomocą w wypełnianiu wniosków.
(R.P)


Serdecznie witamy

Serdecznie witamy na oficjalnej  stronie Andrychowskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury ASTeK. Znajdą tu Państwo wszelkie informacje na temat naszej działalności. Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich, którym leżą na sercu następujące kwestie:
1. działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
2. promowanie lokalnych twórców kultury i sztuki
3. podniesienie znaczenia regionalnej kultury i sztuki
4. wyszukiwanie młodych talentów
5. objęcie patronatu nad artystycznie uzdolnioną młodzieżą
6. integrację artystów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi
7. promowanie dorobku kulturalnego Gmin Beskidu Małego i okolic w kraju i za granicą
8. współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych
9. organizowanie terapii przez sztukę
10. upowszechnianie kultury , sztuki, propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych oraz edukacja i wychowanie ora wdrażanie do partycypacji
11.   działalność na rzecz grup marginalizowanych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym także mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.
12.  przeciwdziałanie patologiom w tym alkoholizmowi, narkomanii, przemoc
13.   promocja zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu.
14.  działalność proekologiczna, upowszechnianie ekologicznych i zdrowych upraw i technologii produkcji w rolnictwie
15.     działanie na rzecz  zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich.
16. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego
 17. promocja i organizacja wolontariatu.
 18.  działania na rzecz integracji europejskiej  i rozwijanie kontaktów międzynarodowych

(R.P)